DOI: https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2009.17837

ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ

Elїbieta Kornacka-Skwara

Abstract


У статті підкреслюється роль сім’ї і школи у навчанні учнівської молоді. Основна увага зосереджена на періоді з 10-11 років до повноліття, коли відбуваються найстрімкіші особистісні зміни. Головні теоретичні положення, викладені у статті, розкриваються у світлі системної концепції.

В статье подчеркивается роль семьи и школы в качестве обучения учащихся. Основное внимание уделено периоду с 10-12 лет до совершеннолетия, когда происходят стремительные личностные изменения. Главные идеи, изложенные в статье, раскрываются в свете системной концепции.  

The article emphasizes the role of family and school n the quality of teaching the youth. The main attention is paid to the period between 10-11 years old and the age of discretion when the most rapid personal changes occur. The ideas given in the article are viewed from the system perspective.

 


References


Barbaro, B. de, (Red.), (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Krakуw: Wydawnictwo UJ.

Bee, H., (2004). Psychologia rozwoju czіowieka. Poznaс: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Bertalanffy, L. v., (1984). Ogуlna teoria systemуw. Podstawy, rozwуj, zastosowanie. Warszawa: PWN.

Braun-Gaіkowska, M., (1992). Psychologiczna analiza systemуw rodzinnych osуb zadowolonych i niezadowolonych z maіїeсstwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Domagaіa-Zyњk, E., (2001). Rola rodzicуw we wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnoњciami w uczeniu. [w:] Kornas-Biela, D., (Red.), Rodzina: џrуdіo їycia i szkoіa miіoњci. Lublin: TN KUL.

Harwas – Napieraіa, B., Trempaіa, J., (Red.) (2007). Psychologia rozwoju czіowieka. T.2 i 3. Warszawa: PWN.

Kielar – Turska M., (2000). Rozwуj czіowieka w peіnym cyklu їycia. [w:] Strelau A., (Red.), Psychologia. Podrкcznik akademicki. Gdaсsk: Gdaсskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kornacka-Skwara, E., (2006). Difficulties experienced by children in the light of a systemic understanding of the family. [in:] Mesjasz, J., Czapiga, A., (Eds.), Psychopatologies of Modern Society. Јуdџ: Wydawnictwo Wyїszej Szkoіy Humanistyczno- Ekonomicznej w Јodzi.

Landau, E. (2003). Twoje dziecko jest zdolne. Warszawa: PAX.

Ludewig, K., (1995). Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Gdaсsk: Gdaсskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Obuchowska, I., (1996). Drogi dorastania. Psychologia

rozwojowa okresu dorastania dla rodzicуw i wychowawcуw. Warszawa: WSiP.

Obuchowska, I., (2007). Adolescencja. [w:] Harwas – Napieraіa, B., Trempaіa, J., (Red.) Psychologia rozwoju czіowieka. T.2 Warszawa: PWN.

Porкbska, M., (1991). Osobowoњж i jej ksztaіtowanie siк w dzieciсstwie i mіodoњci. Warszawa: WSiP.

Radochoсski M., (1987) Choroba a rodzina. Rzeszуw: WSP
Copyright (c) 2018 Elїbieta Kornacka-Skwara

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.