DOI: https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2019.178390

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF DERIVATIVE «LINGUAL» AND «SPEECH» PERSONALITY OF A FOREIGN STUDENT-MEDIC

Maria Tsurkan

Abstract


The article is an attempt to theoretically reflect, describe and outline the content of such concepts as criterion, indicator, foreign medical students’ lingual personality and speech personality. The methodology of the investigation is based on the principle of a system approach to distinguishing criteria of medical students’ lingual and speech personality formation as well as analysis and synthesis of theoretical works of other scientists, classifications and systematization of criteria, indicators and levels of lingual and speech personality formation. The scientific novelty of the article can be seen in the attempt to find out the peculiarities of secondary lingual and speech personality, define and justify criteria, indicators and levels of such personality’s formation in foreign medical students in the process of intercultural communication. It has been established that there are such basic criteria of secondary lingual and speech personality formation in a foreign medical student as cognitive, communicative and reflective. Knowledge of culture, customs and traditions of the nation and the country where education is obtained, knowledge of norms of modern Ukrainian literary language on its different levels, possessing medical terminology and professional lexicology are presented among the main indicators in formation of medical students’ secondary lingual personality. It is stated that foreign medical students’ lingual personality can be developed through creation of oral monologues, conduction of a dialogue/ polylogue according to the requirements of lingual etiquette, perception of monologues and dialogues, retelling of texts of different styles and types of language, creation of written texts of various genres etc.

Keywords


criterion; indicator; level; lingual personality; speech personality; derivative lingual personality; foreign student-medic

Full Text:

PDF

References


Bloshchynskyi, I. H. (2001). Obgruntuvannia kryteriiv i pokaznykiv efektyvnosti protsesu formu-vannia adekvatnoi samootsinky kursantiv u navchalnomu protsesi. Naukovi zapysky. Vinnytsia: VAT «Vinobldrukarnia», no. 4. Pp. 74-76. [in Ukrainian].

Weisgerber, L. (2004). Rodnoy yazyk i formirovaniye dukha (trans. From German by O. Radchenko). M: Editorial URSS. [in Russian].

Vashulenko, M. (2001). Formuvannia movnoi osobystosti molodshoho shkoliara v umovakh perekhodu do 4-richnoho pochatkovoho navchannia. Pochatkova shkola, no. 1, pp. 11-14. [in Ukrainian].

Halimov, A. V. (2004). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do vykhov-noi roboty z osobovym skladom. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo NADSPU. [in Ukrainian].

Gal'skova, N. D., Gez, N. I. (2008). Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: lingvodidaktika i metodika. Moskow: Akademiya. [in Russian].

Golovanova, Ye. I. (2010). Professional’naya yazykovaya lichnost': spetsifika professional’nykh protsessov v sfere teorii i praktiki. Non multum, sed multa: Nemnogo o mnogom. U kognitivnykh istokov sov-remennoy terminologii. Moskow: Avtorskaya akademiya, 261-270. [in Russian].

Yermolenko, S. Ya., Bybyk, S. P., Todor, O. H. (2001). Ukrainska mova: Korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Zahorodnova, V. (2017). Problema formuvannia movnoi osobystosti v inshomovnomu seredovyshchi: istorychnyi aspekt. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna. Lviv, vol. 64, pp. 480-490. [in Ukrainian].

Krasnykh, V. V. (2002). Etnopsikholingvistika i lingvokul’turologiya: kurs lektsiy. Moskow: ITDGK «Gnosis». 284 p. [in Russian].

Maslova, V. A. (2001). Lingvokul'turologiya. Moskow: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 208 p. [in Russian]

Pentyliuk, M. I. (2011). Movna osobystist uchnia v prospektsii movlennievoho spilkuvannia. Aktualni problemy suchasnoi linhvodydaktyky. Kyiv: Lenvit, pp. 80-84. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. Kyiv: Nauk. dumka, 1970-1980. 1-11. [in Ukrainian].

Torchevskyi, R. V. (2012). Pedahohichni umovy rozvytku upravlinskoi kultury maibutnikh mahistriv viiskovoho upravlinnia v systemi pisliadyplomnoi osvity (Dys. kand. ped. nauk). Kyiv. [in Ukrainian]

Khaleyeva, I. I. (1995). Vtorichnaya yazykovaya lichnost’ kak retsipiyent inofonnogo teksta. Moskow, pp. 63-72. [in Russian].

Klak, I. Ye. (2017). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiinoi komunikatyvnoi kompetent-nosti maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostroz-ka akademiia». Seriia: Filolohichna, vol. 64, no 1, pp. 165-168. [in Ukrainian].

Tanska, V. V. (2006). Pidhotovka maibutnoho vchytelia biolohii do ekolohichnoi osvity starshoklasnykiv (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Zhytomyr. [in Ukrainian].

Batarshev, A. V., Alekseyeva, I. Yu., Mayorova, Ye. V. (2007). Diagnostika professional'no vazhnykh kachestv. Sankt-Peterburg: Piter, 192 p. [in Russian].

Hrechko, S. M. (1998). Psykholoho-pedahohichni osnovy vykhovannia ta humanitarnoi pidhotovky viiskovo-sluzhbovtsiv: Navchalnometodychnyi posibnyk dlia chastyn ta pidrozdiliv PVU. Khmelnytskyi: APVU, 150 p. [in Ukrainian].

Komelina, V. A., Krylov, D. A., Lavrent'yev, S. Yu. (Ed). (2014). Sushchnost' i soderzhaniye etnopeda-gogicheskoy kompetentnosti budushchego pedagoga v kontekste polikul'turnogo obrazo-vatel'nogo prostranstva. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. Retrieved from: http:// www.science education.ru/118-14464. [in Russian].

Furman, T. Iu. (2011). Orhanizatsiia ta zmist pedahohichnoho eksperymentu z formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u haluzi ekonomiky ta pidpryiemnytstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 22, pp. 174-177 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019 Maria Tsurkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.