DOI: https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2012.18664

Початкова освіта у зороастрійців (російською мовою)

Кобілжон Абдкллаєв

Abstract


У статті йдеться про особливості організації початкової освіти зороастрійців. Автор базує свої узагальнення на аналізі «Авести», стародавніх повчальних текстів і рукописів зороастрійців, роблячи висновок про актуальність використання досвіду зороастрійців у справі виховання і навчання всебічно розвиненої особистості на сучасному етапі.

В настоящей статье говорится о начальном образовании у зороастрийцев. Основываясь на анализе «Авесты», древних назидательных текстов и рукописей зороастрийцев обосновываются взгляды, мысли зороастрийцев о воспитании и обучении, актуальность их использования в деле воспитания всесторонне развитой личности на данном этапе.

This article deals with the organization of primary education of Zoroastrians. The author analyses «Avesta», ancient texts and Zoroastrian manuscripts thus making a conclusion of the possible using of some Zoroastrian views of education and training for forming all-round personality at this stage.
References


Авеста. Избранные гимны. пер. с авестийского И. М. Стеблин – Каменского. – Душанбе: Ирфон. 1990.

«Авесто». Тарихий-адабий ёдгорлик. А. Маҳкам таржимаси – Т.: Шарқ нашриёти-матбаа концерни. 2001.

Зороастрийские тексты. – Санкт-Петербург: «Нева», «Лесной сад», 1998.

Ҳомидов Ҳ. «Авесто» файзлари. – Т.: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2001.

Жaббopов И. Антик маданият ва маънавият хазинаси. – Т.: «Ўзбекистон», 1999.
Copyright (c) 2018 Кобілжон Абдкллаєв

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.