інноваційно-комунікаційні технології навчання музичного мистецтва: досвід Польщі

Authors

  • Наталія Філліпенко

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18742

Abstract

У статті висвітлено проблему використання інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) навчання музичного мистецтва в Польщі. Розглянуто особливості використання ІКТ – комп’ютерних презентацій, авторських мультимедійних навчальних програм, гри на синтезаторі у підготовці вчителів початкових класів у Польщі.

В статье освещены особенности использования информационно-комуникативных технологий (ИКТ) на занятиях по музыкальному искусству в начальных школах Польши. Рассмотрено применение ИКТ – компьютерных презентаций, авторских мультимедийных учебных программ, игры на систезаторе – как способа, повышения эффективности музыкальных занятий в начальних школах Польши.

The article describes using the informational computepr technology (ICT) as a part of innovating tehnology in musical education in Polands basic schools. The informational computer technologies – the computer presentation, authers multimedia educational programs, playing the synthesizer promote the rising efficiency of musical education in Polands basic school.


References

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / Дичківська І. М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 c.

Листопад О. В. Інноваційний розвиток освіти й освітні інновації. Понятійно-термінологічний аналіз проблеми / О. В. Листопад // Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні аспекти : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – С. 43-60.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. Пєхота, А. Кіктенко та ін. ; за ред. О. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.

Jeremus-Lewandowska A. Praktyczne zastosowanie nowoczesnych metod i środkow technologicznych w kształceniu artystow wokalistow / Anna Jeremus-Lewandowska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7(9). – С. 152–161.

Kisiel M. Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły podstawowej. Szanse i zagrożenia / M. Kisiel // Nowe trendy w edukacji muzycznej / [pod red. A. Białkowskiego]. – UMCS, Lublin, 2005. – S. 171–180.

Ławrowska R. Metoda projektow w poszyrzaniu wiedzy o kulturze muzycznej przyszłych nauczycieli klas 1–3 / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyszne. – 2011. – № 1. – С. 65–67.

Parkita E. Zastosowanie technologii informacyjnej w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodziezy / Ewa Parkita // Nowe trendy w edukacji muzycznej / [pod red. A. Białkowskiego]. – UMCS, Lublin, 2005. – S. 181–194.

Wilk A. Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentow pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992–1999 / Andrzej Wilk. – Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. – 357 s.

Standardy edukacji muzycznej [Електонний ресурс] / Redakcja naukowa A. Białkowski, A. Sacher. – Warszawa, 2010 Fundacja «Muzyka jest dla wszystkich».

Innowacje pedagogiczne [Електонний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edukacja.edux.pl/p-1115-innowacje-pedagogiczne.php.

How to Cite

Філліпенко, Н. (2013). інноваційно-комунікаційні технології навчання музичного мистецтва: досвід Польщі. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18742

Issue

Section

PEDAGOGICHNA TEORIYA I PRAKTYKA