Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід

Authors

  • Євгенія Чернишова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18765

Abstract

У статті досліджено світовий досвід розвитку ВНЗ у контексті інноваційного розвитку кадрового потенціалу, вплив зовнішніх і внутрішніх імперативів на його розвиток, реалізацію наукових підходів до означеної проблеми, особливості професійної підготовки персоналу на прикладі розвинутих країн (Японії, США, Німеччини та інших європейських держав) тощо.

В статье проедставлен мировой опыт развития ВУЗов в контексте инновационного развития кадрового потенциала, влияния внешних и внутренних факторов на его развитие, реализацию научных подходов к этой проблеме, особенности профессиональной подготовки персонала на примере развитых стран (Японии, США, Германии и других европейских стран).

The article deals with the higher educational institutions development through innovation human resources development, internal and external imperatives influence on it, importance of scientific approach application, and some peculiatities of personnel training in developed countries (Japan, the USA, Germany etc).References

Ашон Т. П. Інноваційна діяльність в Україні в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні відносини» / Т. П. Ашон. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Інформ. системи,

– 342 с.

Луговий В. І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація / Луговий В. // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2(67). – С. 5–22.

Матрусова Т. Н. Внутрифирменная подготовка кадров в Японки / Т. Н. Матрусова // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 5.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття : в 3 кн. / авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій [та ін.] – К. : Навч. книга, 2004. – Кн. 1: Пріоритет інтелекту. – 2004. – 638 с.

Оболенский С. Є. Менеджмент в корпорации «Хьюлетт – Паккард» / С. Є. Оболенский // Управление персоналом. – 2008. – № 10.

Пуховська Л. П. Розвиток цінностей педагогів у контексті Євроінтеграції / Л. П. Пуховська, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар. – К., 2010. – 138 с.

Чернишова Є. Формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища університету. / Є. Чернишова // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». – К., 2009. – Вип. 12. – С. 152–159.

Шакуров А. Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня / А. Р Шакуров, Д. С. Щетинина // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2009. – № 3.

Усенко Е. Д. Корпоративный университет как механизм развития компании / Е. Д. Ксенко // Путеводитель предпринимателя. – 2008. – № II.

Уэйн Дж. П. Обучение и развитие персонала: лучшие примеры в мировой практике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.expo.trainings.ru//conference//archive.

Bache Ian. The Europeanization of Higher Education / Bache Ian. // Journal of Common Market Studies. – Volume 44. – Number 2. – June 2006. – P. 231–248.

Communication from the Commission. The new Generation of the Community Education and Training Programmes after 2006, Brussels, 9.3.2004. COM (2004) 156 final.

How to Cite

Чернишова, Є. (2013). Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18765

Issue

Section

PEDAGOGICNYI PERSONAL